Privaatsusavaldus

Jõustumiskuupäev: 30. aprill 2018

Vastutava töötlejana on Caverion Eesti AS kohustatud teie isikuandmeid kaitsma. Soovime, et tunneksite end sellal, kui teie isikuandmeid töötleme, kindlalt. Kaitseme teie privaatsust vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele ja muudele kohaldatavatele õigusnormidele. 

Julgustame teid seda privaatsusavaldust põhjalikult lugema.  

1. Kes kogub teie isikuandmeid?

Kui viitame selles privaatsusavalduses Caverionile, peame silmas Caverion Corporationi ja selle tütarettevõtteid, mis on loetletud Caverion Corporationi viimases avaldatud finantsaruandes. Caverion on ettevõtterühm, mille emaettevõte on registreeritud Helsingi börsil Nasdaq. Caverion Corporationi asukoht on Helsingi, Soome. 

Kontaktandmed 
Caverion Eesti AS
Mati Kiviväli
Madara 27, Tallinn, Harjumaa 10612
(+372) 51 980 380
E-post: info.ee@caverion.com
Organisatsiooni number: 10010169

2. Isikuandmete kaitse

Võtame teie isikuandmete privaatsust ja turvet tõsiselt. Kõik teie poolt Caverionile esitatud isikuandmed salvestatakse turvalistesse serveritesse ning teie isikuandmetele on juurdepääs ainult töötajatel ja kolmandatel isikutel, kel on vaja nendele andmetele juurde pääseda. Isikud, kel on isikuandmetele juurdepääs, on kohustatud hoidma need andmed konfidentsiaalsena. Caverion ja meie teenusepakkujad võtavad alati mõistlikke meetmeid teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks. 

3. Definitsioonid

„Caverion” või „meie” või „me” või „ettevõte” – Caverion Corporation ja selle tütarettevõtted (osutatud eespool punktis 1), kes võivad teie isikuandmeid töödelda.   

„isikuandmed” – kõiksugused andmed, mis aitavad isikut otseselt või kaudselt tuvastada, või mida saab koos muude andmetega kasutada isiku tuvastamiseks. Isikuandmete näited: nimi, telefoninumber, meiliaadress, sünnikuupäev. 

„delikaatsed isikuandmed” – isikuandmete teatud erikategooriad, delikaatsemat laadi isikuandmed. Isikuandmete näited: rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuuluvus. 

„kasutaja(d)” või „teie” või „andmesubjekt” või „isik” – meie veebisaitide või teenuste kasutaja(d) või muud Caverioni-välised isikud, kes edastavad Caverionile isikuandmeid. 

„veebisait” – veebisait, kuhu pääseb juurde järgmise peamise URL-iga: caverion.com, ning samuti meie riigi domeenid, kampaania sihtlehed (nt hub.caverion.com) ja veebipõhised värbamisteenused (nt info.ee@caverion.com).

4. Kogutavad andmed ja isikuandmete kogumise eesmärgid

Kogume ainult selliseid isikuandmeid, mis on asjakohased selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel.  Kogume andmeid, mille (a) edastate teie, kuid lisaks ka (b) automaatselt kogutud andmeid või (c) muude väliste allikate kaudu hangitud andmeid. Kirjeldame siin, kuidas erinevate andmesubjektirühmade isikuandmeid käitleme. Võtke arvesse, et kombineerime vahel teilt saadud andmeid, võrgust kogutud andmeid, väljaspool võrgukeskkonda kogutud andmeid ja kolmandate isikute allikatest kogutud andmeid. Teeme seda alati kooskõlas isikuandmete töötlemisega seotud kohaldatavate õigusnormidega.  

Kasutame teie isikuandmeid ainult selles privaatsusavalduses sätestatud eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui saame teie nõusoleku andmete muudel eesmärkidel kasutamiseks. 

Privaatsusavaldus

  • 4.1. Veebisaidi kasutajad

  • 4.2. Kliendid

  • 4.3. Kandidaadid

  • 4.4. Väline tööjõud

  • 4.5. Müüjad

  • 4.6. Hoonete külastajad

5. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatav õiguslik alus sõltub asjakohaste töötlemise toimingutega seotud asjaoludest ning seda kirjeldatakse täiendavalt allpool.

5.1. Nõusolek 

Kui isikuandmete töötlemine on vajalik ühel või mitmel eriotstarbel, mille jaoks on vaja teie nõusolekut, väljendame seda ja hangime teie nõusoleku. Töötlemise toimingute õiguslikuks aluseks on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a. Küsime teie nõusolekut näiteks siis, kui kasutame teie fotosid või videoid turunduslikel eesmärkidel või taustakontrollide jaoks.

5.2. Lepingu täitmine 

Kui isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks (nt teatud teenuste pakkumiseks), on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b töötlemise toimingute õiguslikuks aluseks. Sama kehtib ka selliste töötlemise toimingute korral, mis on vajalikud lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete rakendamiseks, näiteks meie toodete või teenustega seotud päringute korral. 

5.3. Juriidiline kohustus 

Kui isikuandmete töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse (nt maksukohustuse) täitmiseks, on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt c töötlemise toimingute õiguslikuks aluseks.

5.4. Elulised huvid 

Kui isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti eluliste huvide kaitsmiseks (nt kui külastaja saab meie territooriumil vigastada ning tema andmed tuleb edastada meditsiinipersonalile), on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt d töötlemise toimingute õiguslikuks aluseks. 

5.5. Õigustatud huvi 

Kui isikuandmete töötlemine on vajalik töötlemise toimingute jaoks, mis ei kuulu ühegi eespool nimetatud õigusliku aluse kohaldamisalasse, kuid mis loetakse lubatuks meie õigustatud huvi korral (nt turundustegevused, kui neil on minimaalne mõju privaatsusele), on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f töötlemise toimingute õiguslikuks aluseks. 

6. Isikuandmete avaldamine ja edastamine

Caverion avaldab ja edastab teavet isikuandmete kohta ainult isikutele ning ettevõtetele, kel on vaja isikuandmeid käidelda. Tagame, et osapooled, kellele teavet avaldame ja edastame, oleksid meiepoolsest isikuandmete kasutamisest nõuetekohaselt teavitatud. Lisaks kohustume kinni pidama vastavate isikuandmete kasutamise piirangust, sealhulgas hoidma need konfidentsiaalsena. Mõned sidusrühmad tegutsevad väljaspool EL-i/EEA piirkonda ning avaldame ja edastame isikuandmeid väljaspool EL-i/EEA piirkonda asuvatesse riikidesse alati kooskõlas kohustuslike õigusaktide ja selle privaatsusavaldusega. Kui sidusrühmad asuvad näiteks Ameerika Ühendriikides, saame toetuda EL-i-USA andmekaitseraamistikule Privacy Shield (kui see on kohaldatav).  Vajaduse korral avaldame ja edastame isikuandmeid järgmistele sidusrühmadele. 

6.1. Caverion Groupi ettevõtted

Kuna kontsernis on ühine IT-taristu ja toimub teadmiste jagamine, on teie isikuandmed Caverion Groupi ettevõtetele loetletud eesmärkidel kättesaadavad. Võtke arvesse, et teie isikuandmeid jagatakse meie tütarettevõtetega ka väljaspool EL-i/EEA piirkonda (nt Venemaal).   

6.2. Tarnijad ja alltöövõtjad

Kasutame väliseid teenusepakkujaid äritegevuse teatavate osade jaoks (nt IT-süsteemi haldamiseks). 

6.3. Kolmandad isikud

Jagame andmeid muude partnerite ja sidusrühmadega. Kasutame oma veebisaitidel ka küpsiseid ja veebimajakaid ning seetõttu jagame infot kolmandate isikutega, kes andmeid koguvad. Lugege meie küpsiseavaldust.

Alljärgnevalt on toodud isikuandmete edastamise eesmärgid

Teie taotlus või nõusolek. Võime teie isikuandmeid edastada teie taotluse või nõusoleku põhjal.

Ettevõttele või meie töötajatele pakutavad teenused. Meil on tarnijad, kes toetavad meie äritegevust, pakkudes meie nimel teenuseid. 

Äride või ettevõtete omandamine, jagunemine või müümine. Ettevõtete või muude äride omandamise, jagunemise või müümise korral kuuluvad isikuandmed ülekantud varade hulka. 

Info jagamine meie koostööpartneritega. Võime mõnel üksikul juhul teie isikuandmeid edastada meie koostööpartneritele, et võimaldada neil jagada infot oma teenuste kohta. 

Kohtumenetlus. Kui see on seadusega nõutav või kohtu, ametiasutuse või muu sarnase asutuse poolt nõutav, peame vahel teie isikuandmeid edastama nendele osapooltele. Võime teie isikuandmeid jagada ka juhul, kui küsime nõu juristidelt või muudelt professionaalsetelt nõustajatelt (pangad, juristid, raamatupidajad, potentsiaalsed ostjad ja müüjad).

Meie sidusrühmade turvalisuse, hoonete, privaatsuse või õiguste kaitsmine 

Muud isikuandmete kasutamise juhud, mis on loetletud peatükis „Andmete kogumise eesmärgid” 

7. Teie õigused 

Teil kui andmesubjektil on isikuandmetega seotud õigusi. 

7.1. Juurdepääsu, paranduste tegemise ja vastuväidete esitamise õigus 

Võite meiega ühendust võtta ja anname teile teada, milliseid isikuandmeid oleme teie kohta kogunud ja töödelnud ning mis eesmärgil neid andmeid kasutatakse. Teil on õigus paluda teie kohta salvestatud ebaõigeid, ebatäielikke, aegunud või tarbetuid isikuandmeid parandada, võttes meiega ühendust. Võite esitada vastuväiteid teatud isikuandmete kasutamisele (sealhulgas otseturunduse jaoks), kui neid andmeid töödeldakse muudel eesmärkidel kui on vaja meie teenuste osutamiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks. Võite ka esitada vastuväiteid täiendavale isikuandmete töötlemisele pärast eelnevalt antud nõusolekut. Kui olete isikuandmete täiendavale töötlemisele vastu, võib see anda vähem võimalusi meie teenuste kasutamiseks.

7.2. Andmete kustutamise ja töötlemise piiramise õigus

Võite ka meil paluda teie isikuandmed meie süsteemidest kustutada. Rahuldame sellise taotluse, välja arvatud juhul, kui meil on andmete kustutamisest keeldumiseks õiguspärane põhjus. Kui andmed on kustutatud, ei pruugi me suuta kõiki järelejäänud eksemplare kohe oma aktiivsetest serveritest ja varundussüsteemidest kustutada. Sellised eksemplarid kustutakse niipea kui on mõistlikult võimalik. Kuigi võite paluda meil teatud isikuandmete töötlemist piirata, võib see aga anda vähem võimalusi meie veebisaidi ja muude teenuste kasutamiseks.

7.3. Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus saada isikuandmeid, mida olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul, kui andmeid töödeldakse automaatselt ning töötlemine põhineb nõusolekul või lepingu täitmisel või lepingut ettevalmistavatel meetmetel.

Neid õigusi (7.1.–7.3.) saab rakendada andmesubjekti taotlusvormi abil. Võime nõuda täiendava teabe esitamist, mida on vaja teie isikusamasuse kinnitamiseks. Võime ka tagasi lükata taotlused, mis on korduvad, ülemäärased või põhjendamatud. Alustame teie taotluse töötlemist kohe, kui oleme saanud teie taotlust puudutava kogu vajaliku teabe (muu hulgas isikusamasuse kinnituse). Anname endast parima, et töödelda teie taotlust ühe (1) kuu jooksul. Kui meil ei ole mingil põhjusel võimalik teie taotlust kavandatud aja jooksul töödelda, teavitame teid selle ühe (1) kuu pikkuse perioodi jooksul viivitusest esimesel võimalusel. Taotluse töötlemise maksimaalne ajaline kestus on kolm (3) kuud.  Palun arvestage, et kui taotlete isikuandmetele ligipääsu, nende parandamist, kasutuse piiramist või isikuandmete kustutamist, ei pruugi me mõningatel juhtudel kohaldatavast seadusest tulenevate nõuete tõttu seda teha saada. 

7.4. Nõusolekud

Kui isikuandmed, mille meile olete andnud, põhinevad nõusolekul, on teil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta. Saate digitaalse turunduse nõusoleku tagasi võtta siin. 

Kui olete andnud nõusoleku visuaalsete materjalide (pildid, videod) või sisu (blogipostitused, artiklid) kasutamiseks, võite oma nõusoleku siin tagasi võtta. Võtke arvesse, et teie isikuandmete töötlemine on vajalik teile toodete ja teenuste pakkumiseks. Nõusoleku tagasivõtmine võib viia olukorrani, kus me ei saa teile tingimata teenuseid pakkuda.  

7.5. Kaebused

Kui te ei ole Caverioni otsuse või tegevustega rahul, saate alati kohalikule andmekaitseasutusele kaebuse esitada. 

8. Küpsised ja veebimajakad

Kasutame oma veebisaitidel küpsiseid ja veebimajakaid. Lugege meie küpsiseavaldust.

9. Isikuandmete säilitamine

Meil on õigus säilitada teie isikuandmeid nii kaua kui on õiguspärasel eesmärgil vaja või nii kaua kui on seadusega nõutud. Isikuandmete säilitamise aja kindlaksmääramisel lähtutakse vastavast seaduses ettenähtud säilitamisajast ja õiguspärasest eesmärgist. Vahel peame teie isikuandmeid säilitama pärast töösuhte lõppemist, et täita juriidilisi kohustusi ja/või lahendada võimalikke vaidlusi. Teave ja säilitamise aja pikkus varieeruvad sõltuvalt kõnealustest andmetest ja kohaldatavast seadusest. Taotluse korral saame esitada täpsed säilitamise ajad. Kustutame ja/või anonüümime teie isikuandmeid pidevalt, kui need pole enam asjakohased eesmärkidel, milleks neid töötleme. 

10. Privaatsusavalduse muudatused

Jätame endale õiguse seda privaatsusavaldust aeg-ajalt üle vaadata, muuta ja värskendada. Selliste muudatuste tegemise korral registreerime selle privaatsusavalduse parandamise või muutmise kuupäeva. Vaadake see privaatsusavaldus üle regulaarselt ja eriti enne seda, kui saadate meile isikuandmeid. Selle privaatsusavalduse värskendamise korral ei teavita me oma kasutajaid kõigist muudatustest. Kui privaatsusavalduses või teie andmete kasutamise osas tehakse aga väga olulisi muudatusi, teeme teie teavitamiseks äriliselt mõistlikke jõupingutusi.