Ettevõtte Caverion Corporation veebilehe kasutustingimused

Tere tulemast ettevõtte Caverion Corporation veebilehele. Iga kord, kui kasutate ettevõtte Caverion Corporation või mõne selle tütarettevõtte (edaspidi koos või eraldi „Caverion”) veebilehte, olete kohustatud nõustuma kehtivate kasutustingimustega. Kui te ei nõustu antud kasutustingimustega, loobuge ettevõtte Caverion veebilehe kasutamisest. Teatud lehekülgedele või kodulehe osadele kohaldatakse täiendavaid tingimusi.
Ettevõtte Caverion veebiteenus hõlmab kõiki ettevõtte Caverion Corporation või Caverion Corporationi tütarettevõtte poolt pakutavaid internetipõhiseid teenuseid. Teenuste hulka kuuluvad veebilehed, vormid, rakendused ja tarkvarakoodid ning kõik teised veebilehega tihedalt seotud funktsioonid.

Kasutusõigused

Ettevõte Caverion annab õiguse tutvuda ettevõtte Caverion veebilehel avaldatud materjaliga isiklikul või kaubanduslikul eesmärgil ning laadida seda alla kooskõlas käesolevas dokumendis loetletud tingimuste ning kõikide kehtivate õigusaktide ja määrustega eeldusel, et kasutaja säilitab koopiatel kogu originaalmaterjalis sisalduva autoriõigusega kaitstava teabe ning muu omandusega seotud teabe.
Kõik õigused, mis pole käesolevas dokumendis selgesõnaliselt loetletud, on reserveeritud.
Intellektuaalse omandi õigused
Kõik teenusega seotud intellektuaalse omandi õigused (nagu näiteks autoriõigus, kaubamärgid ja domeeninimed) kuuluvad selle autorile, ettevõttele Caverion või tema partnerile.
Veebilehel avaldatud teavet ei ole lubatud esitleda, dubleerida, kopeerida, edastada, avalikustada, hoiustada, jaotada, avaldada, taaskasutada, litsentsida, müüa või kasutada mingil muul kujul kaubanduslikul eesmärgil ilma autoriõiguse valdaja, ettevõtte Caverion või tema partneri eelneva kirjaliku nõusolekuta.
Veebilehe sisu võib hoiustada või kopeerida vaid isiklikul eesmärgil. Kõik materjaliga seotud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad selle omanikele.
Kui ettevõte Caverion annab veebilehe kasutajale selgesõnaliselt õiguse laadida veebilehel avaldatud teavet alla või seda välja printida, võib kasutaja kasutada ning esitleda antud teavet avalikus teabevahetuses eeldusel, et avalikustatakse ka teabeallikas.

Vastutused

Ettevõtte Caverion veebileht ja selle sisu on teenus, mida ettevõte Caverion pakub lehekülje kasutajatele. Ettevõte Caverion teeb kõik endast oleneva, et kodulehe sisu ei sisaldaks vigaseid andmeid ning et koduleht oleks ilma tõrgeteta igal ajal kättesaadav. Sellele vaatamata esitab ettevõtte Caverion veebiteenuse sisu sellisel kujul, nagu ta on. Ettevõte Caverion ei vastuta veebilehe sisu õigsuse või usaldusväärsuse eest ega ka veebilehe tõrgeteta, õigeaegse ja veatu toimimise eest.
Ettevõte Caverion, tema litsentsiandjad, partnerid, vastutavad isikud või töötajad ei vastuta otseste, kaudsete, ootamatute või tegevuse tulemusest johtuvate kahjude, hilisemate kahjude, rikkumiste või mõne muu kahju eest, mis tekivad ettevõtte Caverion veebilehe või selle sisu kasutamise käigus või juhtudel, mil selle kasutamine on takistatud või seal sisalduva teabe või tarkvara kasutamine on takistatud.
Ettevõtte Caverion veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele või rakendustele, mida omavad ja säilitavad kolmandad osapooled; sellised viited kujutavad endast siiski vaid kasutajatele pakutavat teenust. Ettevõte Caverion ei vastuta selliste veebilehtede ja rakenduste ning nende sisu või õigsuse eest. Kõnealuseid veebilehti kasutades kehtivad nende veebilehtede kasutustingimused.
Ettevõte Caverion säilitab õiguse teha veebilehel ükskõik millal muudatusi.

Kasutaja loodud materjal

Laadides ettevõtte Caverion serverisse või veebilehele üles materjali (nagu näiteks andmed, tagasiside, pildid, küsimused, mõtted, korraldused jne) või saates seda e-kirja teel, nõustute ja kinnitate teie kui materjali edastaja, et

  • materjalid ei ole ebaseaduslikud, ähvardava iseloomuga, laimavad, rassistlikud, pornograafilised, usuliselt solvavad ega intellektuaalse omandi õigustega vastuolus või mõnel muul viisil avaldamiseks sobimatud;
  • enne materjalide üleslaadimist olete te kasutusele võtnud mõistlikud ettevaatusabinõud, et leida ja elimineerida viirused või muud rikutud lisandid või hävitava iseloomuga elemendid;
  • te olete materjalide omanik ja/või teil on piiramatu õigus neid kasutada ning ettevõte Caverion võib antud materjale tasuta avaldada ning kasutada materjale või selles sisalduvaid ideid oma toodetes nende eest tasumata, ilma kasutuspiiranguteta, allikat mainimata ja maksmis- või vastutuskohustuseta;
  • te ei võta enda esitatud materjalidega seonduvalt ettevõtte Caverion vastu kasutusele õiguslikke meetmeid ning vabastate ettevõtte Caverion igasugusest vastutusest kulude ja kahjude osas, kui mõni teine osapool võtab õiguslikud meetmed ettevõtte Caverion vastu teie esitatud materjalide tõttu.

Ettevõttel Caverion on õigus kustutada kasutajate esitatud materjalid ükskõik millal. Ettevõte Caverion ei võta endale mingit vastutust ega kohustust meie serverisse üles laaditud materjalide osas.

Veebilehe muudatused

Ettevõte Caverion säilitab õiguse muuta ükskõik millal ja ükskõik mis põhjusel veebilehe sisu või takistada või piirata sellele ligipääsu või sulgeda veebileht ilma ette teatamiseta. Ettevõte Caverion ei võta kasutajate ees endale veebilehe muudatuste või selle sulgemisega seoses mingit vastutust.

Muudatused kasutustingimustes

Ettevõte Caverion säilitab õiguse teha ükskõik millal ilma ette teatamata kasutustingimustesse muudatusi. Muudatused jõustuvad kohe pärast veebilehel avaldamist.

Kohaldatav õigus

Käesolevad kasutustingimused on reguleeritud Soome seadustega (välja arvatud siduvate asjaolude kohta kehtestatud eeskirjad). Kõik kasutustingimustega seonduvad vaidlused lahendatakse Soome kohtus.

SOTSIAALMEEDIA KASUTUSTINGIMUSED


Meie sotsiaalmeedia teenuste (LinkedIn, Twitter, Google+, YouTube) eesmärk on pakkuda suhtlusplatvorme ettevõttest Caverion huvitatud isikutele. Sellele vaatamata ei saa me vastutada kasutajate poolt veebilehele postitatud kommentaaride eest. Me säilitame õiguse eemaldada oma veebilehelt sisu, mis ei ole kooskõlas kasutustingimustega või mida me peame mõnel muul viisil ebasobivaks.
Austage teisi kasutajaid ja nende vaateid ning jääge suheldes viisakaks. Me ei kiida heaks sisu, mis ei ole kooskõlas hea tavaga ega materjale või reklaami, mis on ähvardava iseloomuga, laimav, rassistlik, pornograafiline või usuliselt solvav ning materjali, mis on meie sotsiaalmeedia kanalite autoriõigustega vastuolus. Kasutustingimusi rikkuvate kasutajate veebilehel kommenteerimise õigus võidakse ära võtta.
Ettevõtte Caverion töötajad on kohustatud teavitama kasutajaid, et ettevõtte Caverion esindajatena teemasid kommenteerides esindavad nad ettevõtet Caverion.